Algemene Voorwaarden Ryanne fotografie

 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Ryanne fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft
u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Ryanne fotografie worden aangepast.

 

Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij zijn/haar
artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar
zijn/haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet
nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s
wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf
niet geschikt zijn om te tonen.
3. Zorg dat het te fotograferen dier klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met
schone modellen. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar
haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
4. Binnen 3 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s
in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze
contactfoto’s zijn uitsluitend bedoeld om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
5. Het foto tegoed dat wordt aangeboden bij een fotoreportage is 1 jaar geldig vanaf de dag dat de link van uw
persoonlijke bestelpagina is toegezonden. Daarna komt het foto tegoed te vervallen.

 

Boekingen
1. Een fotoreportage boeken: is mogelijk via de contact mogelijkheden.
2. Eventuele reiskosten van de fotograaf (vanaf 30 km 9971 heen en terug) zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

3. Offertes zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
5. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dient voor aanvang van de reportage te worden
voldaan. Reiskosten kunnen vooraf per overschrijving of contant op de dag van de reportage. Is uw reportage niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.
6. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is
annuleren niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, om welke reden dan ook, brengt
Ryanne fotografie 50 % van het overeengekomen bedrag in rekening als vergoeding voor reeds gemaakte
kosten.
7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval
mogelijk.

Cadeaubonnen
1. U kunt bij Ryanne fotografie een cadeaubon kopen. Dit is een digitale cadeaubon.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsduur blijft staan om de originele
dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is minimaal 2 jaar geldig na afgifte door Ryanne fotografie. Op iedere
cadeaubon staat de geldigheidsduur geschreven.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan alle producten en diensten van Ryanne fotografie.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

Klachten
1. Klachten over opdrachten en leveringen dienen binnen tien werkdagen na levering aan Ryannefotografie te worden
gemeld. Ryanne fotografie heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te
herstellen.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

 

 Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
2. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan
uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de
fotograaf.
3. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
4. Aansprakelijkheid van Ryanne fotografie is slechts beperkt tot de hoogte van het factuur bedrag, of wanneer er
sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder deze verzekering daadwerkelijk gedekte/uitgekeerde
bedrag.

 Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle
reportages blijven altijd in het bezit van Ryanne fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan
altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de
rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke
toestemming vragen bij de fotograaf. U mag aangeschafte digitale foto’s wel op uw persoonlijke social media profiel
plaatsen (naamsvermelding is verplicht)
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf
(Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
4. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5. Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Ryanne fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en
niet voor publicatie.
6. Als houder van het auteursrecht mag Ryanne fotografie de gemaakte foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht
gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële
doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte
te brengen van aankomende publicaties.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Ryanne fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook,
neem dan vooraf contact op met Ryanne fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto:
Ryanne fotografie” of “Foto:www.ryannefotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een
extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten. 
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient u (zonder extra kosten) een bewijs exemplaar van de publicatie aan
Ryanne fotografie te leveren.
10. Digitaal geleverde foto’s dient u na het overeengekomen gebruik te wissen. Opslaan voor hergebruik is niet
toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11. Geen enkel gebruik van foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de
fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan.
12. Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van
de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf
gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. 


 Licenties
1. Ryanne is als fotograaf/eigenaar van Ryanne fotografie bevoegd om licenties te verlenen en overeenkomsten aan te
gaan.
2. Toestemming voor gebruik van een foto door de wederpartij, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend
in de vorm van een licentie.
3. Wanneer er over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit enkel het recht tot eenmalig gebruik, in
ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst
conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
4. Het is de wederpartij niet toegestaan om exploitatie rechten over te dragen of sub licenties te verlenen aan derden,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
5. Exclusieve exploitatie rechten kunnen uitsluitend expliciet schriftelijk worden overeengekomen met de fotograaf.
6. Indien door de fotograaf toestemming is verleend voor beeld manipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na
diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
7. In het geval van faillissement of surseance van betaling hebben zowel de fotograaf als de wederpartij het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij faillissement van de wederpartij is de fotograaf gerechtigd
de verstrekte licentie onmiddellijk te beëindigen.

 

Algemene voorwaarden onder licentie afkomstig van F.D. Puijman - Hoofddorp
Ook op deze zorgvuldig geschreven Algemene Voorwaarden rust auteursrecht.